Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Wie zijn wij Introductie Werkwijze Leveringsvoorwaarden Evenementen Contact Gastenboek Video Prijzen overzetten video naar DVD 

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kobra-evenementenDEFINITIESIn deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:•Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: Kobra-evenementen•Evenement: Hier onder vallen alle faciliteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Kobra-evenementen•Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een evenement organiseren;•Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;•De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder dossiernummer 53736206;•Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een evenement organiseren;•Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;ALGEMEENOnder levering van diensten en goederen wordt verstaan: de verzorging van evenementen, party's en exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van catering, entertainment, decoratieve elementen, audio/visuele middelen, personeel, locaties, transporten en dergelijke.OFFERTES/OVEREENKOMSTENKobra-evenementen offreert, tenzij anders vermeld, altijd vrijblijvend. Prijzen zijn geldig voor de duur die staat aangegeven in de offerte en gelden alleen voor de betreffende aanbieding. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt buiten de oorzaak van Kobra-evenementen kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na een door Kobra-evenementen schriftelijk opgestelde bevestiging aan de klant, die door beide partijen is ondertekend, is er sprake van een overeenkomst.VOLMACHTENEnkel en alleen de directie - hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers - is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijnWIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT1.Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.2.Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons worden doorgegeven. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.3.Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in punt 1 en 2, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.4.Kobra-evenementen behoudt zich het recht, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.OPDRACHTBEVESTIGINGDe opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van Kobra-evenementen zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.BETALINGSCONDITIESIndien een overeenkomst met Kobra-evenementen wordt aangegaan dient binnen 8 dagen na het evenement het totaalbedrag te worden gestort op rekeningnummer 166249769 van de RABO bank ten name van Kobra-evenementen. Betaling na 8 dagen wordt er een verhoging van 5% berekend.AANTAL GASTENIndien bij een opdracht het aantal opgegeven gasten van invloed is op de diensten, die Kobra-evenementen voor haar opdrachtgever uitvoert, hanteert zij onderstaande regeling:Wijzigingen in het aantal opgegeven gasten zijn mogelijk tot 7 (zeven) dagen voor de reserveringsdatum tot een maximum van 5 % van het opgegeven aantal, zonder verdere financiële consequenties. Wijzigingen in het aantal personen kan een prijswijziging tot consequentie hebben. De voorwaarden worden opgenomen in de offerte, welke u door Kobra Evenementen is aangeboden. Verhoging van het opgegeven aantal gasten dient altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Kobra-evenementen.Op bijstellingen tot 5 dagen voor de uitvoeringsdatum kunnen geen garanties worden afgegevenLOCATIE RESERVERINGENBij huur van locaties door Kobra-evenementen namens derden zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie eveneens van toepassing.ANNULERINGWanneer, in geval van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2, een dienst door Kobra-evenementen wordt verleend die vervolgens wordt geannuleerd, dan zal voor deze annulering het navolgende gelden:a. Bij annulering meer dan 12 (twaalf) maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 15% vergoeding aan Kobra-evenementen te betalen.b. Bij annulering meer dan 6 (zes) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 30% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Kobra evenementen te betalen.c. Bij annulering meer dan 2 (twee) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Kobra-evenementen te betalen.d. Bij annulering meer dan 14 (veertien) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 80% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Kobra-evenementen te betalen.e. Bij annulering binnen 7 (zeven) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Kobra-evenementen te betalen.Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de annuleringsvoorschriften, die door de betreffende derde worden gehanteerd.VERMISSING EN SCHADEWanneer door Kobra-evenementen ter beschikking gestelde of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan Kobra-evenementen tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Kobra-evenementen en/of haar leveranciers.OVERMACHTIndien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Kobra-evenementen na kennisgeving aan de klant, haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht:•Overheidsbepalingen en -verzoeken die dienen te worden nageleefd•Onlusten•Stakingen•Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen•Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten•Brand of ongevallenKobra evenementen gaat ervan uit dat er bij de inschrijving kennis genomen is van de algemene voorwaarden en dat u daarmee akkoord gaat. De voorwaarden blijven bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke reden dan ook, niet van toepassing zijn. Kobra evenementen behoudt zich het recht eventueel specifieke voorwaarden of voorschriften, gerelateerd aan het ingeschreven evenement in de bevestiging te noemen, waaraan u zich dient te houden. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer een afzonderlijk artikel een dergelijk voorbehoud niet meldt. Mondelinge afspraken zijn niet rechtsgeldig indien zij niet schriftelijk door Kobra evenementen bevestigd zijn.MEERKOSTENMocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenementdatum sprake zijn van meerkosten, dan zullen wij hiervoor steeds een akkoord van de opdrachtgever vragen, bij voorkeur schriftelijk. De extra kosten worden in dat geval gelijktijdig met de eindnota gefactureerd.COPYRIGHTHet copyright op een productie berust ten allen tijde bij Kobra-evenementen en kan niet worden overgedragenBUMADe opdrachtgever dient, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten over het evenement rechtstreeks aan BUMA te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de opdrachtgever, tevens eindgebruiker.GESCHILLENOp door Kobra-evenementen aangegane overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.